WARUNKI KONKURSU OFERT

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Chorób Płuc i Gruźlicy  w Wolicy

Wolica 113 , p-ta 62-872

 

WARUNKI KONKURSU OFERT

 

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z

podmiotami leczniczymi
 

 

 

 

w zakresie: udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy 

 

 • w  szpitalnych Oddziałach Chorób Płuc i Gruźlicy
 • w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy

 

Warunki konkursu ofert zawierają następujące załączniki:

 

1.   Formularz ofertowy                                                      - Załącznik nr 1

2.   Projekt umowy                                                              - Załącznik nr 2

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 j. t.), zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”,

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.).

 1. zwana dalej „Ustawą o świadczeniach

 

 1. Udzielający zamówienia:

Wojewódzki Specjalistyczny Z ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Wolica 113  62-872 Godziesze Małe

tel 62 761 25 05

 
Przedmiot:

-udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy  specjalistów chorób płuc  w  szpitalnych  Oddziałach Chorób Płuc i Gruźlicy  /ryczałt/

 

       -udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarzy  specjalistów 

       chorób płuc lub chorób wewnętrznych  /dyżur/ w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy

 

 1. Konkurs ofert ogłoszono:
 1. na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia,
 2. na stronie internetowej Zespołu Zakładów www.wolica.pl

 

 1. Wymagania Udzielającego zamówienia:

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 1. dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami zawodowymi niezbędnymi do udzielania danego rodzaju świadczeń,
 2. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową OC najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązani będą zgodnie z umową do udzielania świadczeń zdrowotnych ( zgodnie z ustawą o działalności leczniczej),
 3. złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w „Warunkach konkursu ofert”.

 

 1. Proponowana kwota należności za udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu ofert to cena jednostkowa, zgodnie z Formularzem oferty - Załącznik nr 1.
 2. Umowa:

Przewiduje się zawarcie w wyniku niniejszego postępowania umowy z terminami  realizacji określonymi w ogłoszeniu. Projekt umowy -  Załącznik Nr 2.

 

 

 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Udzielający zamówienia powołał Komisję Konkursową.

 

 1.  Środki ochrony prawnej
 1. protest: na zasadach określonych w art. 153 „Ustawy o świadczeniach”.
 2. odwołanie: na zasadach określonych w art. 154 ust. 1-2„Ustawy o świadczeniach”.

 

 1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. W części jawnej mogą  uczestniczyć oferenci. W części jawnej nie podaje się informacji dot. wartości finansowych ofert.

Ogłoszenie o zakończeniu i wyniku konkursu zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w Zespole Zakładów.

 

 1. Kryteria oceny ofert - najniższa cena brutto - ranga 100%.

Cenę oferty należy podać w Załączniku nr 1 - tj. w Formularzu ofertowym.

 

 1. Składanie i otwarcie ofert, rozstrzygniecie konkursu:

W postępowaniu konkursowym mogą brać udział podmioty lecznicze określone w art. 26 „Ustawy o działalności leczniczej”.

Każdy oferent składa tylko jedną ofertę w danym zakresie. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem odpowiednio: „Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie… (podać zakres)”oraz informacje identyfikujące Oferenta.

 

 

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Zakładów do 31 lipca 2017 r.

 

Otwarcie ofert:

Nastąpi w dniu  3 sierpnia 2017 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Szpitala.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty  w terminie do dnia 7 sierpnia  2017 r.

 

 

 

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym według załączonego wzoru „Formularz oferty" (Załącznik nr 1) wraz z wymaganymi przez Udzielającego zamówienia dokumentami. Oferta winna być napisana w języku polskim.

 

 

 1. Oferta musi zawierać:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferent musi złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 

 

 1. Formularz ofertowy wg wzoru - Załącznik nr 1.
 2. Dokumenty:
 1. wyciąg z centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych:
 1. dyplom ukończenia studiów,
 2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
 3. dyplom specjalisty lub dokument potwierdzający realizowanie szkolenia specjalizacyjnego,

 

 

Ponadto Oferent zobowiązany będzie do przedłożenia przed podpisaniem umowy:

 

 1. polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, stosownie do przepisów ustawy o działalności leczniczej,
 2. zaświadczenia lekarskiego,
 3. orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 4. aktualny wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wielkopolskiej Izby Lekarskiej .

 

 

Kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem",
i podpisane przez Oferenta. Zaleca się wypełnienie Załącznika nr 1  w/g podanego wzoru.

 

 

 

 1. Informacji dotyczących konkursu udziela:

      Osoba wyznaczona przez Dyrektora Zespołu Zakładów

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach konkursu mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o świadczeniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Chorób Płuc i Gruźlicy  w Wolicy

Wolica 113  p-ta 62-872 Godziesze Małe

 

 

                                                   Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 1. Nazwa Oferenta:

 

 

       (pieczęć określająca nazwę i siedzibę)

 

 

........................................................................................................................................

2.  Nr prawa wykonywania zawodu

 

............................................................... ……………............................................................

3.  Numer NIP

 

..................................................................... …………..................................................

4.  Numer REGON

 

.....................................................................................................................................

5. Numer tel./fax

 

 

Oświadczam, iż:

 • Zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów  Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
 • Jestem gotowy/a do realizacji świadczeń podanych w ofercie w okresie wskazanym w ogłoszeniu
 • Jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

……………………………                       ......................................................................

(miejscowość, data)                                  (podpis i pieczątka Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

 

 

Zakres

Należności za

udzielanie świadczeń zdrowotnych

[kwota PLN]

 

 

Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy "........"

od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7:00 do 14:35

 

Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

Dyżur popołudniowy w godzinach od 14:35 do 7:00 dnia następnego

 

Dyżur  świąteczny w soboty, niedziele i święta

w godzinach  od 7:00 do 7:00 dnia następnego

 

 

 

 

………….. PLN brutto ryczałt

 

 

 

………….. PLN brutto za godzinę

 

 

 

………….. PLN brutto za godzinę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...............................................                        ......................................................................

(miejscowość, data)                                      (podpis i pieczątka Oferenta)

 

Poniżej znajduje się link do pobrania treści w formacie .pdf

[Pobierz]

 

 

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.